THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu độ bền thấm nước và thấm ion clo clorua của bê tông cốt liệu nhẹ ứng dụng trong dự đoán tuổi thọ kết cấu cầu.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông.

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Lê Quang Vũ

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

 1. PGS.TS. Trần Thế Truyền - Trường Đại học Giao thông Vận tải.
 2. PGS.TS. Đỗ Anh Tú - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Luận án đã tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, phân tích tính thấm nước và thấm ion clo qua bê tông nhẹ C30 chịu ảnh hưởng của tải trọng.
 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng cấp tải trọng nén thì độ thấm nước của bê tông tăng đáng kể; đặc biệt sau khi trong bê tông bắt đầu có thay đổi cấu trúc rỗng do tác động của tải trọng nén trước hoặc nén trực tiếp. Một mô hình thí nghiệm thấm nước có xét đến tải trọng nén trực tiếp đã được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dựa trên các kết quả nghiên cứu trên thế giới gần đây; thiết bị thí nghiệm này đã có các cải tiến để quá trình đo đạc được thuận lợi hơn, đặc biệt là quá trình khống chế tải trọng và ghi nhận số liệu hoàn toàn tự động.
 3. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng đáng kể của tải trọng nén đến độ thấm ion clo của bê tông nhẹ. Một mô hình thí nghiệm thấm ion clo có xét đến tải trọng nén trực tiếp đã được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dựa trên các kết quả nghiên cứu trên thế giới gần đây; thiết bị thí nghiệm này đã có các cải tiến để quá trình đo đạc được thuận lợi hơn, đặc biệt là quá trình kiểm soát lực nén trong bê tông nhẹ.
 4. Luận án đã đề xuất được mối quan hệ giữa hệ số khuếch tán ion clo và hệ số thấm nước của bê tông nhẹ. Xác định được hệ số Ck để tính toán hệ số khuếch tán ion clo từ hệ số thấm nước của cùng loại bê tông nhẹ. Từ đó đề xuất công thức tính toán quan hệ giữa hệ số thấm nước và hệ số khuếch tán ion clo của bê tông nhẹ có xét đến ảnh hưởng của ứng suất trong bê tông cho loại bê tông nhẹ xem xét.
 1. Luận án xây dựng được mô hình tính toán dự báo tuổi thọ sử dụng của các kết cấu công trình bê tông nhẹ trong điều kiện Việt Nam có xét đến ảnh hưởng của tải trọng thường xuyên và tải trọng khai thác.

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Durability of Lightweight Concrete Due to Water and Ion Absorption and Its Application in Forecasting the Lifespan of Bridge Structure.

Discipline: Transport Construction Engineering.

Code: 9580205

Name of PhD. Student: Le Quang Vu

Name of Supervisors:

 1. Assoc Prof. Dr. Tran The Truyen - University of Transport and Communications.
 2. Assoc Prof. Dr. Do Anh Tu - University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communications

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 1. The thesis has conducted experimental studies and analysis of water permeability and chloride ion penetration through C30 lightweight concrete under the impact of loads.
 2. Research results show that when increasing the compressive load, the water permeability of concrete increases significantly; especially after inside concrete initiate changing the void structure due to the impact of pre-compressive load or direct compression. A water penetration test model that considers direct compressive loads have been designed, manufactured, and tested based on recent world research results; This experimental equipment has been improved to make the measurement process more convenient, especially the process of controlling the load and recording data completely automatically.
 3. Research results show a significant effect of compressive load on the chloride ion permeability of lightweight concrete. A chlorine ion permeation test model that considers direct compressive loads have been designed, manufactured, and tested based on recent world research results; This test equipment has been improved to make the measurement process more convenient, especially the process of controlling the compressive load in lightweight concrete.
 4. The thesis has proposed the relationship between the chloride ion diffusion and the water permeability factor of lightweight concrete. Determining the Ck coefficient to calculate the chloride ion diffusion coefficient from the water permeability coefficient of the same lightweight concrete. Therefrom, a formula for calculating the relationship between water permeability and chloride ion diffusion coefficient of lightweight concrete is proposed, taking into account the effect of stress in concrete for the type of lightweight concrete under consideration.
 1. The thesis builds a calculating model to predict the service life of lightweight concrete structures in Vietnam conditions, taking into account the influence of permanent loads and operational loads.