THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của nước đến đặc trưng cơ học của đất không bão hòa áp dụng cho nền đường đắp tại khu vực duyên hải miền Trung

Ngành : Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt                   

Mã số : 95.80.206

Nghiên cứu sinh : Lương Nguyễn Hoàng Phương

Người hướng dẫn một  : PGS.TS. Trần Đình Nghiên - Trường Đại học GTVT

Người hướng dẫn hai   : TS. Tống Anh Tuấn -  Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo     : Trường Đại học Giao thông Vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Nghiên cứu được ảnh hưởng của nước đến đặc trưng cơ học của đất không bão hoà thông qua việc xây dựng đường cong đặc trưng đất – nước, đường cong quan hệ giữa hệ số thấm và lực hút dính, cường độ chống cắt phụ thuộc vào lực hút dính hay lực mao dẫn của nước đối với 2 mỏ đất thuộc khu vực duyên hải miền Trung.
  2. Kết quả thí nghiệm các thông số cường độ chống cắt của đất theo sờ đồ cắt trực tiếp và sơ đồ cắt cố kết thoát nước trên thiết bị nén ba trục, cho sự khác biệt không đáng kể đã gợi ý ta có thể dùng phương pháp cắt trực tiếp để xác định ban đầu thông số cường độ chống cắt của đất không bão hoà trong điều kiện hạn chế về các thiết bị thí nghiệm tại Việt Nam.
  3. Nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để phân tích ổn định tổng thể nền đường đắp và mô hình số kết hợp DEM–PFV để phân tích đánh giá ổn định thấm và lún cục bộ có sử dụng kết quả của thí nghiệm.


INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Studies on how water affects the mechanical properties of unsaturated soil used to build embankments along the Central Coast

Major: Special Construction Engineering 

Code No : 95.80.206

Name of PhD. Student: Nguyen Hoang Phuong LUONG

Name of Supervisors:       

  1. Assoc Prof. Dr Dinh Nghien TRAN - University of Transport and Communications;
  2. Dr. Anh Tuan TONG - University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1) Investigate how water affects the mechanical properties of unsaturated soils by creating soil-water characteristic curves, cohesive suction force and permeability coefficient relationship curves, and shear strength dependence on water capillary or adhesion forces for two land mines in the Central Coast region.

2) The triaxial compression device's testing findings of the soil's shear strength parameters according to the direct shear map and the drainage consolidation shear map reveal negligible discrepancies, indicating that we can apply the method. Using direct cutting and the limited testing equipment available in Vietnam, the shear strength parameters of unsaturated soils were first determined.

3) The overall stability of the embankment was successfully studied and assessed using the finite element method (FEM), and the stability of local seepage and subsidence was assessed using the combined numerical model DEM–PFV and the experiment results.