THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:     Nghiên cứu quan hệ giữa cường độ chống cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp 

                      bê tông asphalt mặt đường.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 9580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Ngọc Quý

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Trần Thị Kim Đăng              Trường Đại học Giao thông Vận tải

          PGS.TS Lã Văn Chăm                        Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã nghiên cứu cải tiến, lắp dựng hoàn thiện được 2 thiết bị thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu kháng cắt (thiết bị thí nghiệm ba trục) và đặc tính biến dạng không hồi phục (thiết bị thí nghiệm tải trọng lặp có áp lực hông) của bê tông asphalt với điều kiện thí nghiệm mô phỏng gần nhất thực tế về trạng thái ứng suất, biến dạng của bê tông asphalt trong kết cấu mặt đường. Các thiết bị thí nghiệm này có thể sử dụng để tiếp tục mở rộng nghiên cứu về ảnh hưởng của chất lượng cốt liệu, cấp phối, hàm lượng và loại chất kết dính, nhiệt độ, áp lực hông, tốc độ gia tải…đến các tham số đặc trưng cho đặc tính kháng cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông asphalt.
 2. Đã sử dụng thiết bị nén ba trục để nghiên cứu thực nghiệm xác định được các tham số c, f của một số loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng ở Việt Nam.
 3. Sử dụng thiết bị gia tải lặp có áp lực hông đã cải tiến lắp dựng để nghiên cứu thực nghiệm đặc tính biến dạng không hồi phục của 02 trong số các loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng ở Việt Nam là BTAC12.5 sử dụng nhựa PMB III và BTAC19 sử dụng nhựa 60/70, ở nhiệt độ 60oC.
 4. Đã nghiên cứu và phân tích cơ chế lún vệt bánh xe trong mối liên hệ với biến dạng cắt của bê tông asphalt.
 5. Đã xây dựng được tương quan thực nghiệm và đánh giá đủ độ tin cậy đối với tương quan thực nghiệm giữa tổng biến dạng không hồi phục   với số lần tác dụng tải trọng lặp N và tỉ số  để minh chứng mối liên hệ giữa đặc tính kháng cắt và đặc tính biến dạng không hồi phục của 02 trong số các loại bê tông asphalt phổ biến sử dụng ở Việt Nam ở điều kiện nhiệt độ khai thác cao. Đây là kết quả có ý nghĩa ban đầu để mở ra hướng ứng dụng mối liên hệ này trong kiểm soát lún vệt bánh xe của bê tông asphalt mặt đường ngay từ bước thiết kế.

 

THE NEW CONSTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

The name of thesis: Study on the relationship between shear strength and permanent deformation properties of road pavement surface of asphalt concrete

Field: Transport Construction Engineering

Code: 9 58 0205

Major: Highway and Urban Road Construction Engineering

PhD student: Ngo Ngoc Quy

Supervisors:

 • Assoc.Prof. Dr. Tran Thi Kim Dang - University of Transport and Communications
 • Assoc.Prof. Dr. La Van Cham  - University of Transport and Communications

The thesis is carried out at: The University of Transport and Communications

 

Summary of the new contributions of the thesis:

 

 1. The research included modification and installation of triaxial compression test and triaxial repeated load to investigate shearing strength criteria and permanent deformation characteristics of AC at the testing conditions to simulate closely to actual conditions of AC surface layers in flexible pavement structure. The developed testing equipment can be used for further studies on the impacted factors of temperature level, confining and axial pressure levels, loading frequency, loading duration and loading numbers on the AC shearing and permanent deformation characteristics.
 2. Implemented experimental study using the modified triaxial compression device to determine shearing parameters (c, ϕ) of some AC mixtures which are popularly used in Vietnam.
 3. Investigated permanent deformation characteristics at 60oC of two among popular AC mixtures used in Vietnam, which are BTAC12.5 - PMB III and BTAC19 - 60/70 bitumen using the developed triaxial repeated loading device.
 4. Studied and analysed rutting mechanism methodology of AC mixture in relation to the shear deformation of AC layer.

       5. Developed and verified reliability of the empirical correlation between the total permanent deformation  and the
          number of repetitive load N and the ratio  for the 02 typical AC mixture at high temperature. The research
          results provided initial significance for flexible pavement design taking account and controlling AC layer rutdepth.