THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu bê tông cốt thép dạng bản trên dầm chịu tác dụng tĩnh của tải trọng xe

Ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông                                

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Hiếu

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thế Truyền – Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Các kết quả đã đạt được, nêu những đóng góp mới về giá trị khoa học, thực tiễn của các đóng góp đó (chưa từng được tác giả nào trong và ngoài nước công bố).

  1. Cung cấp một số dữ liệu về các đặc tính cơ học như cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo, năng lượng nứt, độ bền nứt giới hạn của bê tông, … được sử dụng trong công trình cầu, cần thiết cho các tính toán mô phỏng ứng xử kết cấu cầu bằng các phần mềm tính toán.
  2. Xây dựng được một số mô hình thí nghiệm phù hợp để phân tích ứng xử cơ học của bản mặt cầu BTCT tương tự BMC dạng bản trên dầm thực tế dưới tác dụng tĩnh của tải trọng xe và tiến hành thí nghiệm.
  3. Cung cấp dữ liệu về quá trình hình thành và phát triển vết nứt, độ võng, độ mở rộng vết nứt trong kết cấu BMC dưới tác dụng của tải trọng và hiệu quả của việc gia cường bản bê tông cốt thép đã nứt bằng vật liệu FRP.
  4. Xây dựng được mô hình tính có so sánh với thực nghiệm để phân tích ứng xử cơ học của kết cấu bản mặt cầu BTCT dạng bản trên dầm dưới tác dụng của tải trọng tĩnh.
  5. Đã phân tích, đánh giá ứng xử cơ học của KCN dầm T dưới tác dụng tĩnh của tải trọng xe. Đề xuất được mô hình dải bản tương đương để tính toán, thiết kế bản mặt cầu bê tông cốt thép. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá ứng xử bản mặt cầu BTCT kết cấu nhịp dầm I BTCT DƯL, đề xuất cấu tạo bản mặt cầu BTCT dạng bản trên dầm hợp lý dựa trên kết quả phân tích tham số (cấp bê tông BMC, chiều dày BMC, bố trí cốt thép BMC) theo yêu cầu kiềm chế nứt do tác động của xe quá tải.

 

INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on the mechanical behavior of reinforced concrete bridge deck slab on beams under the static effect of vehicle loads

Major: Transport Construction Engineering

Code No: 9580205

Name of Ph.D. Student: Nguyen Duc Hieu

Name of Supervisors: Assoc Prof. Dr. Tran The Truyen - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Provide data set on mechanical properties of concrete used in bridge construction, such as compressive strength, tensile strength, crack energy, and ultimate cracking strength. etc, which are necessary for computational simulation of bridge structure behavior.

2. Some experiments have been built to analyze the mechanical behavior of the reinforced concrete deck slab subjected to the static effect of vehicle loads and measurements.

3. Provide data on the formation and development of cracks, deflection, and crack widening in BDS and the effectiveness of reinforcing FRP sheets for the cracked reinforced concrete slabs.

4. A computational model was built to analyze the mechanical behavior of the reinforced concrete deck slab on the girder under the impact of static loads.

5. Analyze and evaluate the mechanical behavior of the T-beam span subjected to the static effect of vehicle load. Propose an equivalent strip to calculate and design reinforced concrete deck slabs. On that basis, analyze and evaluate the behavior of reinforced concrete bridge deck slab with prestressed reinforced concrete I girder span; propose a reasonable structure of reinforced concrete deck slab, considering concrete grade, slab thickness, and arrangement of rebar to control the cracks due to overload of the vehicle