THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học kinh tế sử dụng sức kéo điện trên đường sắt Việt Nam

Ngành:Tổ chức và Quản lý Vận tải.       

Mã số:  9.84.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn Tùng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                                1. GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà- Đại học Giao thông Vận tải

                                2. PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh -Đại học Giao thông Vận tải

.   Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận khoa học kinh tế về sử dụng sức kéo điện trên đường sắt Việt Nam.

2. Hoàn thiện khung lý thuyết trong xây dựng cơ sở khoa học kinh tế sử dụng sức kéo điện trên ĐSVN

3. Phân tích đánh giá ảnh hưởng tới môi trường và phát triển bền vững, của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sức kéo diesel trên đường sắt Việt Nam, như: tác động  khí thải đầu máy, tác động của dầu thải đầu máy tới môi trường đất, nước, không khí, sự sống của động, thực vật và con người.

4. Đề xuất mô hình tính toán xác định các lợi ích kinh tế khi sử dụng sức kéo điện, và phân nhóm: Lợi ích đem lại về môi trường, lợi ích đem lại cho xã hội (hành khách, hàng hóa), lợi ích đem lại cho doanh nghiệp vận tải.

5. Đề xuất ứng dụng bài toán đầu tư tối ưu điện khí hóa tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha trang để lượng hóa lợi ích khi sử dụng sức kéo điện.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on the scientific and economic basis of using electric traction on Vietnamese railways.

Major: Transport Organization and Management

Code No: 9.84.01.03

Name of PhD. Student: Nguyen Son Tung

Name of Supervisors:          1. Professor Doctor of Science Nguyen Huu Ha

                                            2. Assoc. Prof. Dr Nguyen Thi Hong Hanh

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Systematize and clarify the theoretical basis of economic science when using electric traction on Vietnamese railways.

2. Propose a theoretical framework for building an economic scientific basis using electric traction on Vietnamese railways.

3. Analyze and measure the impact on the environment and sustainable development of the use of fossil fuels in diesel traction on Vietnamese railways, such as: impact of locomotive emissions; impact of machines’ waste oil on the environment of land, water, air, animals, plants, and human life.

4. Propose a computational model to identify economic benefits when using electric traction, and categorize them into groups of: environmental benefits, social benefits (to passengers & goods), benefits to the transportation enterprises.

5. Propose the application of the business case to optimize the electrification of the Saigon - Nha Trang railway line to quantify the benefits of using electric traction