THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Nghiên cứu sự làm việc của cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao   trong xử lý nền đất yếu cho xây dựng giao thông

Ngành:       Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông           Mã số: 9580205

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Linh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 

1. PGS. TS. Nguyễn Đức Mạnh - Trường Đại học Giao thông Vận tải

2. PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Khảo sát và phân tích được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự làm việc của hệ cọc ĐXM kết hợp lưới ĐKT cường độ cao, từ đó xác định được hai yếu tố có vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tải và lực kéo lưới ĐKT gồm tải trọng thẳng đứng (sv’) và tỷ số khoảng cách cọc/đường kính cọc (s/D).

- Sáng tỏ được khi sử dụng lớp lưới ĐKT cường độ cao cho hiệu quả truyền tải cọc và phát huy lực kéo lưới cao hơn so trường hợp sử dụng nhiều lớp lưới ĐKT thông thường.

- Với kết quả phân tích cho thấy, khi kết hợp với lưới ĐKT cường độ cao, với tỷ số s/D từ 2,5 - 3,5 lần, có thể bố trí giảm số lượng cọc ĐXM (tăng khoảng cách cọc) mà vẫn đảm bảo hiệu quả truyền tải cọc so với trường hợp sử dụng nhiều lớp lưới ĐKT thông thường.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm trọng lực đơn với tỷ lệ thu nhỏ 1/25 phù hợp cho nghiên cứu sự làm việc của hệ cọc ĐXM kết hợp lưới ĐKT cường độ cao dưới tải trọng thẳng đứng với cấu trúc nền đất yếu một lớp, sơ đồ cọc chống.

- Xây dựng và đề xuất được 04 công thức tính toán cải tiến mới: tính hệ số tạo vòm Cc, tính áp lực đất nền s's, tính lực thẳng đứng phân bố WT, tính lún hệ cọc ĐXM kết hợp lưới ĐKT cường độ cao cho trường hợp cọc ĐXM là cọc chống kết hợp lưới ĐKT cường độ cao của một loại đất yếu tương ứng một kiểu cấu trúc nền cụ thể.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The nane of thesis: Research on the working of soil cement columns in combination with high strength geogrid when dealing with soft ground in traffic construction

Field of study: Transport Construction Engineering

Code No: 9580205

Name of PhD. Student: Nguyen Thai Linh

Name of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Nguyen Duc Manh - University of Transport and Communications

2. Assoc. Prof. Pham Hoang Kien - University of Transport and Communications

Educational institution: University of Transport and Communications

Summary of the new contributions of the thesis:

- The thesis has surveyed and analyzed the impact of the factors on the working of soil cement columns combined with high strength geogrid, thereby identifying two most important factors influencing on transmission efficiency and intensile force of geogrid include vertical load (sv’) and ratio of columns distance/columns diameter (s/D).

- Using high strength geogrid makes efficient column transmission higher and promotes the tensile force of geogrid than in the case of using the usual’s.

- The analytical results showed that, combining with the high strength geogrid and the ratio s/D from 2,5 to 3,5, it is possible to reduce the number of columns (increase the columns distance) while still ensuring the transmission efficiency of the columns compared to the case of usual geogrid layers.

- Developed an experimental model of single gravity with reduction ratio 1/25 suitable for researching the working of the soil cement columns combined with high strength geogrid under vertical load with one layer soft ground structure, columns diagram.

- Proposed 04 new innovative calculation formulas: calculating the arching coefficient Cc; calculating soil pressure s's; calculate the vertical force distribution WT; settlement of the soil cement columns combined with high strength geogrid for the case of the columns combined with high strength geogrid of a soft soil corresponding to a specific type of foundation structure.