THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam

          Ngành: Quản lý xây dựng                                                        Mã số: 9580302

          Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hậu                                          Khóa: 2015                

          Người hướng dẫn:  PGS.TS Bùi Ngọc Toàn – Trường Đại học Giao thông vận tải

          Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

          Những đóng góp mới của luận án:

 1. Kiểm định sự khác biệt đã chỉ ra rằng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình sử dụng vốn nhà nước có sự khác biệt giữa các nhóm dự án sử dụng vốn ODA, TPCP và NSNN. Thứ hạng sắp xếp về quy mô chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình của các nguồn vốn như sau: 1- dự án sử dụng vốn ODA, 2- dự án sử dụng vốn TPCP, 3- dự án sử dụng vốn NSNN;
 2. Hàm ảnh hưởng, mức ảnh hưởng và đường biểu diễn ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB sử dụng vốn nhà nước theo từng nguồn vốn cũng khác nhau. Mức độ ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án của dự án ODA đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB là lớn nhất, quyết định 52,4% sự biến thiên của chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB. Trong khi đó tiến độ thực hiện dự án NSNN chỉ quyết định 26,7% biến thiên của chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB và tiến độ thực hiện dự án dự án TPCP chỉ quyết định 36,5% sự biến thiên của chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB. Tuy nhiên đường biểu diễn ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB của các nguồn vốn đều có dạng đường cong với mặt lõm hướng lên trên. Đường biểu diễn ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án của dự án TPCP có dạng gần với đường cong lý thuyết nhất;
 3. Ảnh hưởng của mức kéo dài tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB phụ thuộc vào từng nguồn vốn. Kéo dài tiến độ thực hiện dự án ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB của các dự án ODA, tiếp theo là các dự án TPCP và cuối cùng là các dự án NSNN;
 4. Chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB được tính theo tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu và mức kéo dài tiến độ thực hiện dự án có độ chính xác cao hơn so với tính theo tiến độ thực hiện dự án nói chung;
 5. Phân tích ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB đối với từng nguồn vốn cho thấy: mỗi nguồn vốn có mức độ ảnh hưởng và xu hướng ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB là khác nhau. Nguồn vốn nào chịu tác động nhiều của các mệnh lệnh hành chính thì sự ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án lên chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB không chặt chẽ như các dự án chịu tác động nhiều của cơ chế thị trường;
 6. Phân tích được thực trạng nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án và tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB khi chậm tiến độ thực hiện dự án dựa trên thống kê tần xuất xuất hiện các nguyên nhân cho 100 dự án xây dựng CTGTĐB sử dụng vốn nhà nước của mẫu điều tra;
 7. Dựa trên các nguyên nhân, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia, đề xuất giải pháp và đánh giá mức độ khả thi cũng như mức độ hiệu quả của các giải pháp trong việc hạn chế ảnh hưởng tiêu của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB. Theo kết quả phân tích này, tác giả xác định được những giải pháp vừa có tính khả thi cao vừa có tác động hiệu quả đến việc hạn chế ảnh hưởng tiêu của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB. Ngoài ra tác giả cũng phân tích chi tiết các giải pháp và đưa ra một số điều kiện trong việc thực hiện các giải pháp đó.

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The thesis topic: Research on the influence of the project implementation progress on the road transport work construction investment costs in Vietnam

          Major: Construction Management                                          Code: 9580302

          Postgraduate: Nguyen Thi Hau                                               Course: 2015              

          Instructor:  Assoc.Prof.Dr. Bui Ngoc Toan - University of Transport and Communications

          Training facility: University of Transport and Communications

 

          New contributions of the thesis:

 1. Test of the difference has shown that the RTW construction investment costs, the increase level in cost and the average increase rate in RTW construction investment costs using state capital vary among project groups using ODA, Government bond and state budget. Ranking in arrangement of the scale of RTW construction investment costs, increase level in costs and the average increase rate in RTW construction investment costs of the capital sources are as follows: 1- ODA-funded project, 2- Government bond-funded projects, 3- State budget-funded project;
 2. Influence function, degree of influence and the curve of the influence of the project implementation progress on RTW construction investment costs using the state capital by each capital source are also different. The degree of influence of the project implementation progress of an ODA project on the RTW construction investment costs is the highest, accounting for 52.4% of the variation of the RTW construction investment costs. Meanwhile, the implementation progress of the state budget project only accounts for 26.7% of the variation of the RTW construction investment costs and the Government-funded bond project implementation progress only accounts 36.5% of the variation of the RTW construction investment costs. However, the influence of the project implementation progress on RTW construction investment costs of the funds has a curve form with the upward concave surface. The curve of the influence of the project implementation progress of the Government bond-funded project is in the form closest to the theoretical curve;
 3. The influence of the extension rate of project implementation progress on the RTW construction investment costs depends on each capital source. Project implementation progress extension has the greatest influence on RTW construction investment costs of ODA-funded projects, followed by government bond-funded projects and finally state budget-funded projects;
 4. RTW construction investment cost is calculated based on total initially approved investment and extension rate of the project implementation progress with higher accuracy than calculated based on the general project implementation progress;
 5. Analysis of the influence of project implementation progress on RTW construction investment costs for each capital source shows that each capital source has influence and influence trend of the project implementation progress on RTW construction investment costs is different. If the capital source is much affected by administrative orders, the influence of the project implementation progress on the RTW construction investment costs is not as strict as the projects affected by the market mechanism;
 6. Analyze the current situation of the causes of the project implementation delay and increase in the RTW construction investment costs when the project implementation is delayed based on the statistics of the frequency of occurrence of causes for 100 RTW construction projects using the state capital of the survey sample;
 7. Based on the reasons, the author conducts a consultation with experts, recommends solutions and evaluates the feasibility as well as the effectiveness of the solutions in limiting the negative impacts of project implementation progress on RTW construction investment costs. Under the result of this analysis, the author identifies solutions that are both highly feasible and effective in limiting the negative impacts of project implementation progress on RTW construction investment costs. In addition, the author also analyzes in detail the solutions and gives some conditions in the implementation of those solutions.