THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cốt thanh polyme sợi thủy tinh cho kết cấu bản mặt cầu trên đường ô tô

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt                           

Mã số: 95.80.2.06

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Ngôn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

GS.TS. Nguyễn Viết Trung      - Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Phạm Duy Anh - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết tính toán bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP theo các phương pháp thiết kế chịu uốn và phương pháp kinh nghiệm.

2. Luận án đã xác định được ứng xử của kết cấu bản mặt cầu khi chịu tải trọng bánh xe bị phá hoại dưới dạng chọc thủng, với mức khả năng chịu tải gấp từ 1,7 đến 2,3 lần tải trọng tiêu chuẩn quy định tại tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017, tương ứng với hàm lượng cốt lớp dưới theo phương ngang cầu thay đổi từ 0,4% đến 1,2%.

3. Bản mặt cầu bê tông cốt GFRP được thiết kế theo phương pháp kinh nghiệm quy định tại tiêu chuẩn thiết kế cầu của Canada, với hàm lượng cốt ở lớp dưới theo phương ngang cầu 1,2% (Ef = 45 GPa), đảm bảo đủ khả năng chịu tải và các yêu cầu của thiết kế.

4. Luận án đã đề nghị công thức điều chỉnh dùng để dự báo khả năng chịu tải của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP trên cơ sở sức kháng chọc thủng (Vc.P).

                           

5. Luận án đã bước đầu chứng minh hiệu quả khi ứng dụng cốt thanh GFRP thay thế một phần hoặc toàn bộ cốt thép trong bản mặt cầu thông qua phân tích chi phí vòng đời. Với các trường hợp giả định tuổi thọ của bản mặt cầu là 50 năm, 65 năm, 85 năm, chi phí vòng đời (tính cho 1 m2) của bản mặt cầu sử dụng cốt GFRP thấp hơn bản mặt cầu BTCT tương ứng 0,4%, 21,7% và 40,7%.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on the application of glass fiber reinforced polymer bars materials for bridge deck structures on highways

Major: Special Construction Engineering

Code No: 95.80.2.06

Name of PhD. Student: Nguyen Van Ngon

Name of Supervisors:                       

Prof. Dr. Nguyen Viet Trung             - University of Transport and Communications

Assoc. Prof. Dr. Pham Duy Anh        - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communications

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. The thesis has systematized the theoretical basis for calculation of GFRP reinforced concrete bridge decks according to the methods of flexural design and empirical design.

2. The thesis has determined the behavior of the bridge deck structures when subjected to wheel load failed in punching shear, with carrying capacities of 1,7 to 2,3 times as much as the design service load specified by the TCVN 11823:2017, corresponding to the ratio of bottom layer reinforcement in the horizontal direction of the bridge varies from 0,4% to 1,2%.

3. The GFRP reinforced concrete bridge deck is designed according to the empirical method specified in Canadian bridge design standards, with a reinforcement ratio of 1,2% (Ef = 45 GPa) in the bottom transverse direction, ensuring sufficient load bearing capacity and design requirements.

4. The thesis has proposed the modified equation used to predict the load bearing capacity of GFRP reinforced concrete bridge deck structures on the basis of punching shear capacity (Vc.P).

                           

5. The thesis has initially demonstrated the effectiveness when applying GFRP reinforcement to replace a part or all of the steel reinforcement in the bridge decks through life cycle cost analysis. With the assumed bridge deck slabs life of 50 years, 65 years, and 85 years, the life cycle cost (calculated on 1,0 m2) of the bridge decks using GFRP reinforcement is lower than the steel reinforced concrete deck slab corresponding 0,4%, 21,7% and 40,7%.