THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Ứng dụng lý thuyết đồng nhất hóa để phân tích trạng thái phân bố nhiệt độ và ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong bê tông cốt thép công trình cầu

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông                                  

Mã số: 9.58.02.05

Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

          1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Trường Đại học Giao thông vận tải

          2. PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến, Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Thứ nhất, xây dựng chương trình tính toán các đặc trưng nhiệt của bê tông cốt thép bằng lý thuyết đồng nhất hóa (Chương trình TCon1): hệ số dẫn nhiệt tương đương, nhiệt dung riêng, phạm vi đồng nhất hóa vật liệu BTCT cho các cấu tạo lớp vỏ BTCT đặc trưng của trụ cầu.

2. Thứ hai, xây dựng đường cong đoạn nhiệt cho một số cấp phối bê tông sử dụng trong kết cấu phần dưới của công trình cầu (bê tông C30, C35) theo phương pháp đoạn nhiệt trong phòng thí nghiệm và phương pháp bán đoạn nhiệt tại hiện trường

3. Thứ ba, xây dựng chương trình tính toán sự phân bố và thay đổi nhiệt độ và ứng suất theo thời gian do nhiệt thủy hóa xi măng (Chương trình TCon2) để so sánh với kết quả thực đo ngoài hiện trường.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Application of homogenization theory to analyze the state of temperature distribution and stress due to the heat of hydration of cement in reinforced concrete works

Field: Transport Construction Engineering

Code No: 9.58.02.05

Major: Bridge and Tunnel Construction Engineering

Name of PhD. Student: Nguyen Xuan Lam

Name of Supervisors:         

          1. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Ngoc Long, University of Transport and Communication

          2. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Duy Tien, University of Transport and Communication

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Firstly, develop a program to calculate the thermal characteristics of reinforced concrete using homogenization theory (TCon1 program): equivalent thermal conductivity coefficient, specific heat, homogenization range of reinforced concrete materials of typical reinforced concrete shell structures of bridge piers.

2. Second, measure adiabatic curves for some concrete mixes used in the lower part of bridge structures (concrete C30, C35) according to the adiabatic method in the laboratory and the semi-adiabatic method in the field.

3. Third, develop a program to calculate the distribution and change of temperature and stress over time due to the heat of cement hydration (Program TCon2) to compare with the actual measurement results in the field.