THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án:              Nghiên cứu hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực

Ngành:                       Kỹ thuật Cơ khí động lực               

Mã số:                        9520116

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Xuân Tuấn

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                       1. PGS TS. Nguyễn Văn Bang, Trường ĐH Giao Thông Vận Tải;

          2. PGS TS. Đinh Thị Thanh Huyền, Trường ĐH Giao Thông Vận Tải.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã chuyển đổi thành công hệ thống lái trợ lực thủy lực ô tô tải Hino 300Series sang hệ thống lái SBW điện tử - thủy lực. Hệ thống lái SBW điện tử - thủy lực lắp trên xe hoạt động ổn định, tin cậy ở các chế độ khai thác trong thực tế: Đánh lái tại chỗ (có trợ lực thủy lực và không có trợ lực thủy lực), di chuyển trên đường giao thông nội bộ với vận tốc 5 ÷ 10 km/h.

2. Đã xây dựng được mô hình động lực học và mô hình mô phỏng hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực. Mô hình lý thuyết, các thông số của hệ thống được tính toán và đo đạc từ các bộ xử lý, cảm biến điện tử cho kết quả chính xác; Bộ số liệu thực nghiệm được tiến hành công phu, đầy đủ với các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hiện đại đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy. Đã thử nghiệm không tải, có tải tại chỗ và vận hành trên đường giao thông nội bộ với vận tốc 5 ÷ 10 km/h.

3.Đã nghiên cứu tạo cảm giác lái cho hệ thống lái SBW điện tử - thủy lực một cách đầy đủ nhất bao gồm: Tạo mô men cảm giác lái theo tốc độ chuyển động và tải trọng thực của xe; Giới hạn vành lái khi đánh hết lái về hai phía bằng điện; Tự động trả vành lái về vị trí ứng với khi ô tô chuyển động thẳng.

4. Các sản phầm của luận án như các mô hình lý thuyết, phần mềm, các thiết bị cơ điện tử.v.v. có thể phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo về hệ thống này. Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu mới về việc chuyển đổi từ hệ thống lái ô tô thông thường sang hệ thống lái Steer by wire.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation:          Research on electro – hydraulic steer by wire system

Major:                                    Mechanical dynamic engineering

Code No:                               9520116

Name of PhD. Student:        Nguyen Xuan Tuan

Name of Supervisors:         

  1. Associate Prof. Dr. Nguyen Van Bang, University of Transport and Communications.

  2. Associate Prof. Dr. Đinh Thi Thanh Huyen, University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Successfully converted the hydraulic power steering system of Hino 300Series trucks to the electro-hydraulic steer by wire system. The electro-hydraulic steer by wire system mounted on the vehicle operates stably and reliably in the operating modes in practice: In-place steering (with hydraulic power and without hydraulic assistance), moving on internal roads at a speed of 5 ÷ 10 km/h.

2. Dynamic model and simulation model of electro-hydraulic steer by wire system have been built. Theoretical model, system parameters which are calculated and measured from the processor, electronic sensors have accurate results; The experimental data set is conducted meticulously and fully with modern experimental equipment and instruments to ensure the accuracy and reliability. The system was tested without load, with load at 2 status: standing still and running on internal roads at a speed of 5 ÷ 10 km/h.

3. The author has researched to create the driving feeling of electro-hydraulic steer by wire system  on the most complete way, including: creating driving sensation torque basing on the movement speed and actual load of the vehicle; limiting the movement of the steering wheel when completed turning to both sides by electricity; automatically return the steering wheel to the position of moving straight.

4. The thesis's products such as theoretical models, software, mechatronic devices, etc. can serve for further researches on this system. The results of the thesis can be used as a good reference for training and new research on the conversion from traditional steering system to the steer by wire system.