THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện truyền sóng vô tuyến tầng đối lưu khu vực Hà Nội sử dụng các phương pháp cắt lớp vô tuyến và bóng thám không

Ngành: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG                              

Mã số: 9.52.02.08

Nghiên cứu sinh: Phạm Chí Công

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. TS. Trần Hoài Trung, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

2. TS. Phạm Xuân Thành, Viện Vật lý Địa Cầu

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề xuất giải pháp ước lượng chỉ số khúc xạ vô tuyến tầng đối lưu sử dụng số liệu thực nghiệm từ phương pháp cắt lớp vô tuyến.

2. Đề xuất giải pháp ước lượng chỉ số khúc xạ vô tuyến tầng đối lưu sử dụng số liệu thực nghiệm từ phương pháp bóng thám không.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research and evaluation of tropospheric radio wave propagation conditions in Hanoi area using radio occultation and radiosonde methods.

Major: TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Code No: 9.52.02.08

Name of PhD. Student: Pham Chi Cong

Name of Supervisors:         

1. Dr. Tran Hoai Trung - University of Transport and Communication.

2. Dr. Pham Xuan Thanh - Institute of Geophysics.

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Propose a solution to estimate the radio refractive index of the troposphere using experimental data from the radio occultation method.

2. Propose a solution to estimate the radio refractive index of the troposphere using experimental data from the radiosonde method.