THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn chế tạo tại Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực                          

Mã số: 9520116

Nghiên cứu sinh: Phạm Đình Nam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS. Thái Hà Phi - Trường Đại học Giao thông Vận tải 

2. TS. Nguyễn Văn Thịnh - Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã xây dựng và khảo sát mô hình động lực học hệ thống truyền động thuỷ lực của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn, phát hiện được hiện tượng phát sinh dao động áp suất trong hoạt động của hệ thống thuỷ lực thuỷ tĩnh.

2. Đã xác định được biên độ dao động của áp suất hệ thống truyền động thuỷ lực tại các nấc gia tải (nguyên nhân làm giảm độ chính xác của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn).

3. Xác định được quan hệ giữa lực gia tải và biến dạng gối cầu khi thử nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đến dao động áp suất của hệ thống thuỷ lực của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn chế tạo tại Việt Nam.

4. Đã đề xuất giải pháp kĩ thuật nhằm nâng cao độ chính xác của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn do Việt Nam chế tạo.

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS

Title of Dissertation: Research on improving the accuracy of the high load bearing testing equipment manufactured in Vietnam.

Major: Power Mechanical Engineering

Code No: 9520116

Doctoral Candidate: Dinh-Nam Pham

Supervisors: 1. Associate Professor, Ph.D Ha-Phi Thai - University of Transport and Communication

                     2. Ph.D Van-Thinh Nguyen - Institute of Transport Science and Technology

Academic Institute: University of Transport and Communication

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS

1. Developed and examined the dynamic model of the hydraulic drive system of the Vietnam-made high-load bearing testing equipment, identified the phenomenon of pressure fluctuations in the operation of the hydrostatic hydraulic system.

2. Determined the amplitude of fluctuations of the hydraulic drive system pressure at the load stages (this decreases the accuracy of the large load bridge bearing test equipment).

3. Determined the relationship between load reinforcement and deformation of the bridge bearing during testing and determined factors affecting the pressure fluctuations of the hydraulic system of the large load bearing test equipment manufactured in Vietnam

4. Proposed technical solutions to improve the accuracy of the Vietnam-made high-load bearing testing equipment.