THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài: Phân tích dao động cầu treo dân sinh và các giải pháp kiềm chế dao động

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Huy

Tập thể hướng dẫn:

  1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
  2. PGS.TS. Bùi Tiến Thành, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã lập mô hình số theo phần mềm ANSYS và thí nghiệm đo đạc hiện trường để xác định các đặc trưng dao động (tần số, hình thái dao động) của 1 cầu treo dân sinh ở tỉnh Nghệ An.

- Đã đề xuất thuật toán để cập nhật mô hình xác định các tham số bất định của kết cấu cầu. Đó là thuật toán kết hợp giữa thuật toán tìm kiếm chim cúc cu (CS) và đường chéo trực giao (OD), thuật toán đề xuất này có thể nâng cao độ chính xác và giảm thời gian tính toán so với thuật toán tìm kiếm chim cúc cu truyền thống.

- Đã đề xuất phương án tăng cường cầu dựa trên phân tích các đặc trưng dao động. Sau khi tăng cường cầu, đã tiến hành đo đạc hiện trường và so sánh với mô hình số và đưa được nhận xét. Một giải pháp giảm thiểu các hình thái dao động bất lợi có thể đạt được bằng việc tăng cường độ cứng ngang của mặt sàn đã được áp dụng: trường hợp cầu treo dân sinh Na Xá.

- Đã xây dựng được một bộ mã lập trình (code) trên nền tảng MATLAB phục vụ giám sát sức khoẻ công trình.

 

INFORMATION OF THE NOVEL CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

Name of thesis: ANALYSIS OF PEDESTRIAN SUSPENSION BRIDGE VIBRATION AND SOLUTIONS TO CONTROL VIBRATION

Major: Transport construction engineering

Code No: 9580205

Name of Student:  PHAM QUANG HUY

Name of Supervisors:          1. Assoc. Prof. Dr Nguyen Ngoc Long

                                            2. Assoc. Prof. Dr Bui Tien Thanh

Training Institution: University of Transport and Communications

CONTRIBUTIONS

- A numerical model has been created using ANSYS software, and field measurements have been conducted to determine the dynamic characteristics (frequency, mode shape) of a pedestrian suspension bridge in Nghe An province.

- An algorithm has been proposed to update the model and identify uncertain parameters of the bridge structure. This algorithm combines the Cuckoo Search (CS) algorithm and Orthogonal Diagonalization method, which can improve accuracy and reduce computation time compared to traditional Cuckoo Search algorithm.

- A strengthening plan for the bridge has been proposed based on the analysis of dynamic behavior. After implementing the strengthening, experimental measurements have been carried out and compared with the numerical model, leading to observations. An effective solution to mitigate unfavorable modes shape has been achieved by increasing the lateral stiffness of the bridge, as applied in the case of the Na Xa pedestrian suspension bridge.

 - A MATLAB-based programming code has been developed for structural health monitoring purposes