THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu dự báo phân bổ nhu cầu đi lại theo phương thức vận tải trong các đô thị Việt Nam

Ngành: Tổ chức và quản lý Vận tải                     

Mã số: 9.84.01.03

Nghiên cứu sinh: Phan Nguyễn Hoài Nam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. TS Nguyễn Xuân Hoàn

                                                   2. PGS.TS Trần Thị Lan Hương 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

                                                          TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đối với mô hình dự báo nhu cầu đi lại bốn bước được sử dụng trong luận án, tác giả hệ thống các phương pháp dự báo phân bổ nhu cầu đi lại cho từng phương thức vận tải, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp để làm cơ sở lựa chọn mô hình dự báo. Bên cạnh đó, luận án còn đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn phương tiện của người tham gia giao thông trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng và đề xuất mô hình dự báo phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

- Trên cơ sở những đánh giá và số liệu thu thập được, luận án chỉ rõ lý do lựa chọn mô hình để dự báo phân bổ nhu cầu đi lại cho từng phương thức vận tải trong các đô thị lớn ở Việt Nam.

- Mô hình dự báo xác suất lựa chọn phương thức vận tải của người thực hiện chuyến đi (cụ thể áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh) đã tính đến sự xuất hiện của phương thức vận tải mới là đường sắt trên cao (Metro).

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of Dissertation: Research forecast travel demand allocation for the mode of transport in urban areas in Vietnam

Major: Transport organization and management

Code No: 9.84.01.03

Name of PhD. Student: Phan Nguyen Hoai Nam

Name of Supervisors:    1. PhD Nguyen Xuan Hoan

                                        2. Assoc. Prof. PhD Tran Thi Lan Huong

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- For the four-step travel demand forecasting model used in the thesis, the author of the system for forecasting methods allocating travel needs for each mode of transport, assesses the advantages and disadvantages of each method to be the basis for selecting the forecast model. In addition, the thesis also assesses the factors affecting the decision of traffic participants worldwide in general and in Vietnam in particular and proposes a forecast model which is suitable to Vietnam’s conditions.

- Based on collected assessments and data, the thesis clearly indicates the reasons for choosing a model to forecast the allocation of travel needs for each mode of transport in major cities in Vietnam.

- The model of forecasting the probability of choosing the mode of transport of the person making the trip (specifically applicable to Ho Chi Minh City) has taken into account the emergence of the new mode of transport which is elevated railway (Metro).