THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên luận án: Nghiên cứu quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics tại Việt Nam.

Ngành: Tổ chức và quản lý Vận tải                     

Mã số: 9 84 01 03

Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Hiền

Khóa đào tạo: Khóa năm 2017

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS Trần Thị Lan Hương (Trường Đại học giao thông vận tải).

2. TS Lê Thu Huyền (Trường Đại học Giao thông vận tải).

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

                                                          

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Làm rõ và phong phú hơn cơ sở lý luận về khái niệm, nội dung, các hình thức, phương pháp, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về VTĐPT trong hoạt động logistics. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần thiết thực vào việc luận giải và đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về VTĐPT trong hoạt động logistics.

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics ở Việt Nam.

- Đề xuất những định hướng và giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics ở Việt Nam.

Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề liên quan đến quản lý vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics.       

 

INFORMATION OF THE THESIS

Name of dissertation: Research on state management of multi-modal transport in logistics activities in Vietnam

Major: Transport organization and management

Code No: 9 84 01 03

Name of PhD. Student: Phan Thi Thu Hien

Training course: Class of 2017

Name of Supervisors:

1. Assoc. Prof. PhD Tran Thi Lan Huong

2. PhD Le Thu Huyen

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- Clarifying and diversifying the theoretical basis of the concept, content, forms, methods, characteristics, factors affecting the state management of multimodal transport in logistics activities. The problems mentioned and solved by the thesis make a practical contribution to the interpretation and propose solutions to improve the state management of large-scale transport in logistics activities.

- Analyze and evaluate the current situation of multimodal transport management in logistics activities in Vietnam.

- Propose orientations and solutions to strengthen the state management of multimodal transport in logistics activities in Vietnam.

The thesis after completion can be used as a reference for research and teaching on issues related to multimodal transport management in logistics activities.