THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: “ Nghiên cứu nâng cao độ chính xác phương pháp và xử lý kết quả quan trắc độ lún nền đường đắp trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam”

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông                                  

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thảo

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

    1.PGS.TS. Trần Đắc Sử – Trường Đại học GTVT

    2. TS. Vũ Đức Sỹ– Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN :

  1.  Khảo sát, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời độ cong quả đất, chiết quang đứng và trục ngắm không nằm ngang trong đo cao hình học từ giữa đến kết quả quan trắc độ lún nền đất yếu.
  2. Nghiên cứu đề xuất ứng dụng phương pháp đo kép trong đo cao hình học từ giữa để quan trắc độ lún nền đất yếu trong điều kiện địa hình không thuận lợi.
  3.  Nghiên cứu nâng cao độ chính xác và ứng dụng công nghệ GNSS/CORS theo phương thức đo động xử lý tức thời RTK (Real-Time Kinematic) kết hợp với xử lý sau PPK (Post-Processing Kinematic) dựa trên chuỗi thông tin trị đo theo định dạng tiêu chuẩn NMEA-0183 để quan trắc độ lún nền đường đắp trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam.
  4.  Nghiên ứng dụng nguyên lý bình phương tối thiểu và lý thuyết sai số trong Trắc địa để nâng cao độ chính xác phương pháp xử lý số liệu quan trắc độ lún nền đất yếu theo phương pháp Asaoka và Hyperbolic giải tích.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: “Research on enhancing method accuracy and process results of monitoring embankment settlement on soft soil in Vietnamese conditions”

Major: Transport Construction Engineering

Code No: 9.58.02.05

Name of PhD. Student: Tran Thi Thao

Name of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Tran Dac Su;  

2. Dr. Vu Duc Sy                                                 

Training Institution: University of Transport and Communication

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS:

  1. Surveying, analyzing and evaluating the correlation and concurrent influence of the earth’s curvature, vertical refraction and non-horizontal viewing axis in  in geometric height measurement from the middle on the results of soft soil subsidence monitoring;
  2. Proposing application of dual measurement to geometric height measuring from the middle in order to monitor weak ground subsidence in unfavorable terrain conditions;
  3. Improving the accuracy and application of GNSS/CORS technology using the dynamic measurement and instant processing method RTK (Real-Time Kinematic) combined with PPK method (Post-Processing Kinematic) based on the information series of measurement values as per the standard format NMEA-0183 to monitor weak soil embankment subsidence in Vietnamese conditions.
  4. Applying the principle of least squares and the error theory in Geodesy to enhance the accuracy of processing of data obtained from weak ground subsidence monitoring by the Asaoka and Hyperbolic analytical methods.