THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Phân tích ảnh hưởng của bể nước đến mức độ giảm chấn của nhà cao tầng chịu động đất.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt                           

Mã số: 9580206

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hoa

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

           1. PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trường Đại học Giao thông vận tải 

           2. GS.TS. Nguyễn Tiến Chương, Trường Đại học Thủy Lợi

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.  Hiệu quả giảm chấn của bể nước cho kết cấu là tốt nhất khi giá trị tỷ lệ tần số dao động riêng giữa bể nước và kết cấu nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,5;

2. Tỷ lệ khối lượng giữa bể nước và kết cấu càng lớn thì hiệu quả giảm chấn của bể nước cho kết cấu càng tốt. Tuy nhiên, hiệu quả giảm chấn chỉ phát huy khi tỷ lệ khối lượng đó nằm trong khoảng từ 1% đến 10%;

3.  Hệ nhiều bể nước nhỏ hoặc hệ một bể nước lớn nhiều ngăn sẽ đạt hiệu quả giảm chấn cho kết cấu tốt hơn so với hệ một bể nước lớn không có ngăn;

4.  Khi độ cứng của gối liên kết giữa bể nước và kết cấu được xác định tương ứng với tỷ lệ khối lượng của bể nước và kết cấu từ 1% đến 10% và tỷ lệ tần số dao động riêng giữa bể nước và kết cấu bằng 1, thì hiệu quả giảm chấn của bể nước cho kết cấu sẽ là tốt nhất;

5.  Khi xét dạng dao động đầu tiên của tòa nhà, phương án bố trí toàn bộ bể nước trên đỉnh toà nhà sẽ có hiệu quả giảm chấn tốt hơn so với phương án bố trí bể nước dọc theo chiều cao tòa nhà.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Analysis of the effect of water tanks on the damping level of high-rise buildings due to earthquakes

Major: Special works engineering

Code No: 9580206

Name of PhD. Student: Trinh Thi Hoa

Name of Supervisors:         

1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Tuyet Trinh, University of Transport and Communications

2. Prof. Dr. Nguyen Tien Chuong, Thuy Loi University

Training Institution: University of Transport and Communications

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. The damping effect of the water tank on the structure is best when the ratio of the natural vibration frequency between the water tank and the structure is from 0.8 to 1.5;

2. The greater the mass ratio between the water tank and the structure, the better the damping effect of the water tank on the structure. However, the damping effect only comes into play when that mass ratio is from 1% to 10%;

3. The system of many small water tanks or one large water tanks with many compartments will achieve better damping effect than the system of one large water tank without compartments;

4. When the stiffness of the joint bearing between the water tank and the structure is determined corresponding to the mass ratio between the water tank and the structure from 1% to 10% and the ratio of the natural vibration frequency between the water tank and the structure equal to 1, then the damping effect of the water tank on the structure will be the best;

5. When considering the first mode vibration of the building, the plan to arrange the entire water tanks on the top of the building will have a better damping effect than to arrange the water tanks along the height of the building.