THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến sức kháng uốn của kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông                                  

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Võ Văn Nam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                                       1. PGS.TS Trần Thế Truyền - Trường ĐH Giao thông Vận tải

                                          2. TS. Hoàng Việt Hải - Trường ĐH Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã xây dựng được mô hình và quy trình thí nghiệm ăn mòn gia tốc điều kiện trong phòng thí nghiệm có xét đến ảnh hưởng của ứng suất trong bê tông cho các kết cấu dầm bê tông cốt thép chịu uốn. Mô hình thí nghiệm cho phép khống chế được ứng suất trong bê tông của các mẫu thí nghiệm và kết nối với việc gia tốc ăn mòn dễ dàng.

2. Đã phân tích được ảnh hưởng của ứng suất trong bê tông đến mức độ ăn mòn của các cốt thép trong dầm bê tông cốt thép. Theo đó mức độ ăn mòn tăng lên theo cấp ứng suất gia tải trước trong mẫu thí nghiệm.

3. Đã phân tích được ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến sự suy giảm sức kháng uốn của dầm BTCT đơn giản. Kết quả cho thấy ăn mòn cốt thép có ảnh hưởng đáng kể đến sức kháng của các kết cấu bê tông cốt thép.

4. Đã phân tích được ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến sức kháng của kết cấu dầm cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Effect of the level of corrosion of reinforced steel on the bending resistance of beam bridge structures reinforced concrete

Major: Traffic Construction Engineering

Code No: 9580205

Name of PhD. Student: Vo Van Nam

Name of Supervisors:         

    1. Assoc. Prof, Ph.D Tran The Truyen, University of Transport and Communication

    2. Ph.D Hoang Viet Hai, University of Transport and Communication

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. A model and procedure for accelerated corrosion testing under laboratory conditions have been built, taking into account the influence of stress in concrete for reinforced concrete beam structures subject to bending. The experimental model allows controlling the stress in the concrete of the test samples and connecting to corrosion acceleration easily.

2. The influence of stress in concrete on the corrosion level of steel reinforcement in reinforced concrete beams has been analyzed. Accordingly, the level of corrosion increases with the level of preload stress in the test sample.

3. The influence of the level of reinforcement corrosion on the decrease in bending resistance of simple reinforced concrete beams has been analyzed. The results show that corrosion of steel reinforcement has a significant impact on the resistance of reinforced concrete structures.

4. The influence of the level of reinforcement corrosion on the resistance of simple-span reinforced concrete bridge girder structures has been analyzed.