THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm bê tông dự ứng lực đúc sẵn với bê tông cường độ cao cho phát triển giao thông khu vực Đông Nam Bộ

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông                                  

Mã số: 9580205

Nghiên cứu sinh: Võ Vĩnh Bảo

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                                              1. GS.TS. Trần Đức Nhiệm - Trường Đại học GTVT

                                              2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long - Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Nghiên cứu đã khẳng định được sự cần thiết áp dụng kết cấu dầm đúc sẵn sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng công trình cầu ở vùng Đông Nam Bộ.

2. Thiết kế được các cấp phối bê tông C60, C70, C80 có độ sụt cao sử dụng vật liệu địa phương khu vực Đông Nam Bộ, với cốt liệu thô sử dụng đá dăm Phú Mỹ - Bà Rịa và cốt liệu mịn phối trộn giữa cát sông và cát nghiền với tỉ lệ 60/40, phù hợp cho sản xuất dầm bê tông dự ứng lực đúc sẵn với quy mô công nghiệp.

3. Đối với các cấp phối C60, C70, C80 sử dụng vật liệu vùng Đông Nam Bộ, nghiên cứu đã đưa ra cách xác định một số chỉ tiêu cơ lý để phục vụ cho công tác thiết kế kết cấu dầm cầu bê tông dự ứng lực đúc sẵn  khi sử dụng các cấp phối đó như mô đun đàn hồi, cường độ chịu kéo khi uốn, hệ số quy đổi khối ứng suất tương đương.

4. Đã đề xuất các thông số kích thước mặt cắt phù hợp đối với kết cấu dầm I cánh rộng sử dụng bê tông cường độ cao với các chiều dài nhịp 24m, 33m, 60m.

5. Khẳng định được tính hiệu quả của việc dùng dầm I cánh rộng với bê tông cường độ cao so với các loại hình dầm truyền thống sử dụng bê tông thông thường hiện nay trong khu vực Đông Nam Bộ: Giảm chiều cao dầm từ 150mm đến 450mm; giảm khối lượng vật liệu từ 10% đến 50%.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of dissertation: Research for application of precast prestressed concrete girder with high-strength concrete for traffic development in the southeast region

Major: Transport Construction Engineering

Code No: 9580205

Name of PhD. Student: Vo Vinh Bao

Name of Supervisors:    1. Prof. Dr. Tran Duc Nhiem - University of Transport and Communications

                                       2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Long - University of Transport and Communications

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. The study has confirmed the need to apply precast girder using high strength concrete in bridge construction in the SouthEast region.

2. Design concrete mix C60, C70, C80 with high slump using local materials in the SouthEast region, with coarse aggregate using Phu My - Ba Ria crushed stone and fine aggregate mixed between sand. river and crushed sand with a ratio of 60/40, suitable for the production of precast prestressed concrete beams on an industrial scale.

3. For concrete mix C60, C70, C80 using materials from the SouthEast region, the study has shown a way to determine some mechanical and physical criteria to serve the design of precast prestressed concrete girders when using such mix as elastic modulus, flexural tensile strength, equivalent stress mass conversion factor.

4. The appropriate cross-sectional dimensions have been proposed for wide flange girders using high-strength concrete with span lengths of 24m, 33m, and 60m.

5. Confirming the effectiveness of using wide flange girders with high-strength concrete compared to traditional types of beams using conventional concrete in the SouthEast region: Reduce beam height from 150mm to 450mm ; reduce material mass from 10% to 50%.