THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu hành vi lựa chọn sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trong đô thị ở Thành phố Hà Nội

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải                       

Mã số: 9.84.01.03

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hường

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                       1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương (Trường Đại học Giao thông vận tải)

2. PGS.TS. Vũ Trọng Tích (Trường Đại học Giao thông vận tải)

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Luận án đã làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách trong đô thị, bổ sung thêm cách tiếp cận trên quan điểm tâm lý học hành vi giúp làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng trong đô thị.
 2. Luận án đã xây dựng được quy trình nghiên cứu hành vi lựa chọn phương tiện một cách khoa học, chặt chẽ và đảm bảo tính khách quan và tin cậy của kết quả nghiên cứu.
 3. Luận án đã bổ sung thêm sự lựa chọn phương tiện thay thế là Đường sắt đô thị - loại phương tiện mới xuất hiện trong đô thị ở Việt Nam và là xu hướng phát triển của vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trong đô thị.
 4. Luận án đã xác định được sự ảnh hưởng của các yếu tố mới như cấu trúc gia đình, nhận thức về sức khoẻ, thái độ với phương tiện, sự hấp dẫn của phương tiện thay thế… đến hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng trong đô thị. Đây là các yếu tố phản ánh đặc trưng của các đô thị ở Việt Nam so với các đô thị khác trên thế giới trong bối cảnh hiện tại.
 5. Luận án đã xác định được các động lực và rào cản trong hành vi lựa chọn chuyển đổi phương tiện theo hướng bền vững, đứng trên quan điểm của người sử dụng phương tiện.
 6. Luận án đã cung cấp cơ sở khoa học để các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong đô thị xây dựng các chính sách quản lý nhu cầu sử dụng phương tiện và cung cấp dịch vụ theo hướng bền vững.

SUMMARY ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation topic: Investigating the behavior in selecting public passenger transport vehicles in urban areas in Hanoi

Major: Transportation organization and management              

Code No.: 9.84.01.03

Research student: Vũ Thị Hường

Dissertation advisors:

1. Assoc. Prof., PhD. Nguyễn Thanh Chương (University of Transport and Communications)

2. Assoc. Prof., PhD. Vũ Trọng Tích (University of Transport and Communications )

Training organization: University of Transport and Communications

 

SUMMARY ON THE NEW CONTRIBUTIONS

 1. The dissertation has strengthened the theoretical basis for the behavior in selecting passenger transport vehicles in urban areas and added new approach from the perspective of behavioral psychology, which helps result in a better understanding of the factors affecting the behavior in selecting public passenger transport vehicles in urban areas.
 2. The dissertation has built a scientific and stringent procedure for studying the behavior in selecting transport vehicles, ensuring the objectiveness and reliability of research findings.
 3. The dissertation has added a new option as an alternative – the urban railway. This is a new means of transportation in the urban areas in Vietnam and the development tendency of mass-volume public passenger transport in urban areas.
 4. The dissertation has determined the influence of the new factors (family structure, health awareness, attitude toward the vehicle and the attractiveness of public transport vehicles…) on the behavior in selecting public passenger transport vehicles in urban areas. These are the factors reflecting the typical features of urban areas in Vietnam compared to those in the world in the current situation.
 5. The dissertation has identified the motivators and obstacles to the behavior in shifting to sustainable vehicles from the viewpoint of vehicle users.
 6. The dissertation has provided scientific basis for policy planners and managers, and businesses operating in passenger transport to make policies for the management of transport demand and provide services sustainably.