THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ dạng panel sàn.

Ngành:        Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

Mã số:                    9580206

Nghiên cứu sinh: Vũ Văn Hiệp

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

                            1. PGS.TS. Ngô Đăng Quang – Trường Đại học Giao thông vận tải.

                            2. PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh – Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Đề xuất được một dạng kết cấu sandwich mới bằng bê tông cốt lưới dệt (BTCLD) và bê tông nhẹ cốt liệu Keramzit (BTN-K) ứng dụng cho kết cấu sàn trong công trình xây dựng. Kết cấu sandwich có ba lớp vật liệu. Trong đó, hai lớp vỏ được làm bằng BTCLD và bê tông hạt mịn, và lớp lõi bằng BTN-K.

 

 1. Cung cấp được mô hình xác định sức kháng uốn cho mặt cắt sandwich bằng BTCLD và BTN-K theo phương pháp chia lớp. Đề xuất một mô hình tính toán sức kháng cắt cho kết cấu sandwich bằng BTCLD và BTN-K có độ mảnh chịu cắt nhỏ bằng phương pháp sơ đồ hệ thanh. Xây dựng được một mô hình dự đoán quá trình hình thành và phát triển vết nứt trong kết cấu sandwich bằng BTCLD – BTN-K khi chịu uốn có xét đến tính chất cơ học của lớp vật liệu cũng như tính chất dính bám giữa các lớp vật liệu.

 

 1. Luận án đã nghiên cứu xây dựng được một bộ dữ liệu thực nghiệm về:
 • Tính chất cơ học của bê tông hạt mịn và BTN-K sản xuất ở Việt Nam;
 • Tính chất cơ học của BTCLD với bê tông hạt mịn sản xuất ở Việt nam kết hợp với cốt lưới dệt sợi các bon nhập khẩu từ Đức;
 • Ứng xử chịu uốn, chịu cắt của kết cấu sandwich bằng BTCLD và BTN-K.

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of dissertation: Investigation of the flexural and shear behaviour of sandwich panels using textile reinforced concrete and lightweight concrete for floor panels.

Major:            Special Construction Engineering

Code No:       9580206

Name of PhD. Student: MSc. HIEP Vu Van

Name of Supervisors:

 1. Prof. Dr QUANG Ngo Dang - University of Transport and Communications
 2. Prof. Dr TRINH Nguyen Thi Tuyet - University of Transport and Communications.

Training Institution: University of Transport and Communication

 

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 1. Providing a design method for new sandwich panel made of textile reinforced concrete (TRC) and lightweight concrete using expanded clay aggregate (LCEC) in the application for floor panels. The sandwich panels includes three layers. Two face layers are from TRC or fine-grained concrete, and a core layer is from LCEC.

 

 1. Suggesting a method for determination of the flexural strength of sandwich cross-sections composed of TRC and LCEC using the multilayer division method. Providing an analytical model for the shear strength of sandwich panels made of TRC and LCEC using the strut and tie method. Proposing a model to predict the crack formation and development process in sandwich panels made of TRC and LCEC subjected to bending moment considering the mechanical properties of materials in the layers as well as the bond behavior them.

 

 1. Providing a database of experimental results, including:
  • The mechanical properties of fine-grained concrete, TRC, and LCEC made in Vietnam.
  • The mechanical properties of TRC, consist of fine-grained concrete made in Vietnam and textile reinforcement made in Germany.
  • The flexural and shear behavior of sandwich panels made of TRC and LCEC.