Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ theo TT 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình đô tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT