Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 2459/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thông báo về việc tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm học năm 2022-2023

Chi tiết Thông báo và các file mẫu xem file đính kèm