Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chung

Thông báo chung

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
    08:30 ngày 12-01-2021
    Nội dung: Nhận diện phương tiện đi lại và mục đích chuyến đi từ các cuộc khảo sát sử dụng GPS
    Người báo cáo: Nguyễn Minh Hiếu
    Địa điểm: VP Bộ môn