Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Giao thông vận tải ban hành theo thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.