Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường đại học Giao thông vận tải theo thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo