Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường đại học Giao thông vận tải theo thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.