1. Thông tin chung:

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 
2. Thông báo:
TT THÔNG BÁO FILE NỘI DUNG
1 Thông báo số 1097/TB-ĐHGTVT về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023 Link file
2 Mẫu đăng ký xét bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023 Link file

3.  Văn bản hướng dẫn, biểu mẫu:

 
TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Link file
2 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
4 Quyết định 25/2020/QĐ-TTg, về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
5 Công văn số 32/HĐGSNN, về thông báo bổ sung cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
4. Ứng viên PGS:
5. Thành viên hội đồng xét bổ nhiệm:
6. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 xem chi tiết tại đây