Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội trong hai năm qua, trong đó có giáo dục đại học. Đối với Trường Đại học Giao thông vận tải: mặc dù các đơn vị chức năng; các khoa quản lý chuyên môn; các thầy giáo, cô giáo đã luôn chủ động và có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn học liệu, bài giảng và thay đổi phương pháp giảng dạy để phục vụ cho hoạt động đào tạo dưới hình thức trực tuyến. Tuy vậy việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá vẫn còn một số bất cập. Để giúp sinh viên K62 của nhà Trường có thể tiếp cận được phương pháp học tập, nghiên cứu ở bậc đại học, đặc biệt là tiếp cận với hình thức thi trực tuyến tại bậc đại học tốt nhất; được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm với sinh viên K62 về phương pháp học tập, kỹ thuật thực hiện các bải kiểm tra, bài thi kết thúc học phần dưới hình thức online.

Tài liệu hướng dẫn được đính kèm phía dưới bài viết các bạn sinh viên khóa 62 của nhà trường có thể dowload về tìm hiểu. 

link Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/