Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng giới thiệu website chính thức của dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á - PURSEA:

http://pursea.hanu.vn/