Giới thiệu chung | Đơn vị chức năng

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trưởng phòng : Th.S Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: Phòng 102- A1, Trường Đại học Giao thông vận tải
ĐT: (024)37.663311(Tổng đài), (024)37.660400 (Bộ phận tổng hợp).

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng:  TS. Vũ Đức Sỹ

Địa chỉ: P.403, 405 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.8347675

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Thị Hòa

Địa chỉ: P207 – P210, nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (024) 37606352            

Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trưởng phòng: TS Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: P105 – P110, nhà A9 - Trường đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (024) 37662667             Fax: 024 37667654

Email: phongdtdh@utc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phụ trách phòng: TS Lê Lăng Vân

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (024) 32115687

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

Phó Trưởng khoa: TS Lê Vĩnh An

Điện thoại: (024) 3766 49 45                   Fax: (024) 3766 59 74

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn

Địa chỉ: P.306, 309 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (024)38.347.611

Email: pkhcn@utc.edu.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Trưởng phòng: TS. Trịnh Quang Khải

Địa chỉ: P.303 - Nhà A1- Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (024).32444439

Email: dds@utc.edu.vn

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

Trưởng phòng:ThS. Vũ Tiến Sỹ

Địa chỉ: P.302, 305 nhà A1-Trường Đại học GTVT

Điện thoại: (024) 37664078     

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Hoài Đức

Địa chỉ: Tầng 2 nhà Văn Hoá trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (024) 3.7660743, (024). 3.7666741

Email: phongctctsv@utc.edu.vn  

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TP: ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Địa chỉ: Phòng 101, 103, 105 nhà A1 Trường Đại học GTVT
Điện thoại: (024) 7669295

PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ

Trưởng phòng: ThS. Hồ Sỹ Diệp

Địa chỉ: P.404- A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại:  (024) 7669442

PHÒNG BẢO VỆ

Trưởng phòng: Th.S Ngô Thanh Tùng

Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024)7663471

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Giám đốc: KS Thân Văn Trung

Địa chỉ: số 99 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3.834246

BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trưởng Ban: ThS Cao Thanh Nam

Địa chỉ: Phòng 201B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 3.7.662297

BAN THANH TRA

Trưởng Ban: Th.S Vũ Minh Bằng

Địa chỉ: Phòng 205 - A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: (024) 37.661128

XƯỞNG IN

Xưởng trưởng: CN Trần Quang Thái

Tel: 024. 37664840

TRẠM Y TẾ

Phụ trách Trạm: 

Địa chỉ: Ký túc xá Đại học GTVT -99 Nguyễn Chí Thanh- HN
Điện thoại: (024)8.358811

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GTVT

Giám đốc: TS Bùi Thanh Danh

Địa chỉ: Nhà A7-  Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (024) 7661129  

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Giám đốc: PGS.TS Lã Văn Chăm

Địa chỉ: Phòng 104 - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT,

Điện thoại: (024) 3.766 80 19

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Địa chỉ: Nhà B7 - Trường Đại Học GTVT

ĐT: 024. 38347320

Email:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giám đốc : Th.S Vũ Thanh Hiền

Địa chỉ : Nhà A8 – Trường Đại học GTVT
Điện thoại : (024) 37669860
E-Mail : thuvien@utc.edu.vn 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc: Th.S Nguyễn Trung Việt

Địa chỉ: Phòng 510 A1 - Trường Đại học GTVT

Điện thoại: 024. 37665609

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Giám đốc: TS. Trương Mạnh Hùng

Địa chỉ: Tầng 1 nhà T1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải    

Điện thoại: (024)